תנאי האתר


​הבהרות משפטיות

אני מבקש בזאת להירשם לצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט של בטח תורן​  סוכנות ביטוח בע"מ (להלן: "בטח תורן") ו/או לקבל מידע אודות הביטוחים שלי ומוצרים פיננסים נוספים ב"בטח תורן" בהתאם לנתונים ש"בטח תורן​" תמצא לנכון להעמיד לרשותי (להלן: "השירות"), בכפוף לתנאים הבאים

1.  ידוע לי כי עדכניות המידע שיינתן לי במסגרת השירות תהיה בהתאם לעדכניות המידע במחשבי "בטח תורן" ובספריה ותתייחס ליום עדכונו האחרון, כפי שעודכן על ידי "בטח תורן" וכי תיתכן אפשרות שבמידע המוצג לי באמצעות האתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות לבין המידע המצוי במשרדי "בטח תורן​", יהיה המידע המצוי במשרדי "בטח תורן​" המידע המחייב.

2. ידוע לי כי על אף ש"בטח תורן​" עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלי בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט, עדיין קיימת סכנה של חדירה לנתונים אלה על ידי צד שלישי.

3. הנתונים הנמסרים על ידי במסגרת האתר לא יימסרו לצד שלישי ולא ייעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר ללא הסכמתי. עם זאת, אני מסכים בזאת למסירת נתונים אלה לסוכן הביטוח שלי. בנוסף, אני מאשר כי במידה ואשתתף בפעולות ומבצעים משותפים של "בטח תורן​" עם גורמים נוספים ו/או אבקש לרכוש מוצרים ו/או לקבל שירותים מגורמים נוספים, תהא "בטח תורן​" רשאית להעביר את הנתונים שמסרתי ואשר מופיעים בעמוד זה לאותם גורמים. המידע המלא בנושא אבטחת מידע ופרטיות מצוי ב - מדיניות אבטחת מידע ושמירת סודיות. 

4. ידוע לי כי הנתונים הנמסרים על ידי בעמוד זה לא יעודכנו בהכרח אוטומטית בפוליסות ובמוצרים פיננסיים אחרים וכי אם ברצוני לעדכן את פרטי הפוליסות, המוצרים הפיננסיים ברשותי, עלי לעשות זאת באמצעות שירות עדכון פרטים באתר או באמצעות פנייה לנציגי "בטח תורן​".

5. אני מוותר מראש ומשחרר את "בטח תורן​" מכל חובה שיהא לגבי המידע והנתונים שאקבל במסגרת השירות. 

6. אני מסכים כי "בטח תורן​" ו/או מי מטעמה פטורה מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן זמן ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר, העלולים להיגרם לי במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ממתן השירות או הפסקתו או כתוצאה משיבוש ו/או אי דיוקים ו/או טעויות במידע ובנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד שלי או של "בטח תורן​" ו/או כתוצאה מוירוס ו/או כתוצאה מגורמים ותקלות שמקורן בכוח עליון ואני מוותר על כל תביעה ו/או טענה כלפיכם בגין עילה כלשהי במסגרת קבלת השירות.

7. אני מתחייב כ​י הסיסמה ושם המשתמש שניתנו לי לצורך רשיון הגישה למאגרי הנתונים ניתנו לצורך שימושי האישי בלבד ואין לי כל זכות העברה של רשיון הגישה ללא הרשאה מראש של "בטח תורן​". אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלי על ידי גורם בלתי מורשה.

8. אני מ​אשר ומסכים לכך כי תנאים אלו יחולו גם במקרה של קבלת מידעים ו/או שירותים מגורמים חיצוניים ל "בטח תורן​"  הנעשית באמצעות האתר, וכי תנאים      אלו יחייבו אותי גם כלפי גורמים אלו.


תנאי גישה

"בטח תורן"  סוכנות ביטוח בע"מ (להלן: "בטח תורן") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

1. המידע ו​כל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של "בטח תורן​"  ו/או של סוכן הביטוח, לפי העניין. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השרותים שמקורם באתר זה. "מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

2. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות-שהם. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם "בטח תורן​"  ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, "בטח תורן​" ממליצה לך להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. 

4."בטח תורן​"  ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. 

5. "בטח תורן​" משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת "בטח תורן"​ ב​אמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך "בטח תורן​" פוטרת עצמה מכל אחריות לכך. 

6. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות ש "בטח תורן​" עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר בטח. "בטח תורן"  ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, "בטח תורן​" ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו. בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדיה המידע המחייב. 

7. במידה ותחליט להירשם לאתר ותבחר שם משתמש וסיסמה, הסיסמה ושם המשתמש שתבחר ניתנים לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הסיסמה ושל הרשאת הכניסה ללא הרשאה מראש של "בטח תורן​". הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות אי שמירתה על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה. 

8. העלאת מידע לאתר (upload) אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר -

(א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

(ב) האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה,הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

(ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק או העלולים לעורר אחריות משפטית;   

(ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

(ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; 

(ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של "בטח תורן​"; אין "בטח תורן​" יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, "בטח תורן​" שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של "בטח תורן​" פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה. 

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות על האתר ("התקשורת"), אתה מעניק בזאת לכלל רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של "בטח תורן​" כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות על האתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. אתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד "בטח תורן​" בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות "בטח תורן​" בביצוע חובותיה הנובעות מהסכם זה. 

9. העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי. 

10. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

11. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון ​יחיד גם בלשון רבים במשמע.

​​