ביטוח בנקאי​

מהי פוליסה בנקאית

בהיות הבנקים עוסקים בכסף החשש ממעילות ומפגיעה בכספי הבנק והלקוחות קיים, גם כאשר מערכת הביקורת והבקרה הפנימית והחיצונית קפדנית ונוקשה. חשש זה הביא לצורך בהגנה נוספת שהיא​ פוליסת הביטוח הבנקאית.
פוליסה זו מורכבת מ- 2 פרקים עיקריים :

ביטוח נזקים פנים בנקאיים לרבות עקב ביצוע פשעים באמצעות מערכות המחשב

פרק זה מבטח למעשה את הפעילות הבנקאית כלפי "פנים", דהיינו, נזקים העלולים להיגרם לבנק עקב מעילות עובדים, זיוף שיקים, כסף מזויף וכיוצ"ב וגם עקב מעשה שוד וגניבה.

כמו כן, פרק זה מבטח את הבנק בגין נזקים שייגרמו לו ע"י צד שלישי-חיצוני בלתי מורשה באמצעות מערכת המחשוב של הבנק  (כולל האינטרנט).

כיום כאשר הבנקים ממוחשבים ופועלים באמצעות האינטרנט, אנו עדים לחדירות - על בסיס יומיומי - של גורמים פליליים, "האקרים" חובבים וגורמים עוינים פוליטית, למערכת המחשב של הבנק. הביטוח נועד לשפות את הבנק על נזקיו אלה.
 

ביטוח אחריות מקצועית

פרק זה מבטח את הבנק בגין אחריותו החוקית כלפי צדדים שלישיים כגון: לקוחות, ספקים ואחרים. כלומר, פרק זה ישפה את הבנק בגין סכומים ששלם לצדדים שלישיים שנגרם להם נזק עקב מעשה או מחדל רשלני של הבנק (באמצעות העובדים שהם שלוחיו) כלפיהם.

שני פרק​י הפוליסה הם על בסיס " Claims Made ", דהיינו, הפוליסה מכסה נסיבות שנתגלו לראשונה בתקופת הביטוח. מועד התרחשות האירועים צריך שייכנס לגדר התקופה רטרואקטיבית שנקובה בפוליסה. אם אין מגבלה לגביה, הרי שיכוסה כל אירוע (הנופל לגדר הכיסוי על פי תנאי הפוליסה) ללא חשיבות מתי ארע, בתנאי שהתגלה למבוטח לראשונה במהלך תקופת הביטוח. 
​הפוליס​ה היא חוברת עבת כרס ומכילה תנאים,​ הרחבות וחריגים רבים. הכיסוי הביטוחי ניתן במלואו ע"י מבטחי משנה בדרך כלל באמצעות LLOYD’S  ומבטחים ב"שוק הביטוח" בלונדון.

 סוכנות "בטח תורן" היא אחת הסוכנויות היחידות בארץ שמתמחה בתחום הביטוחים הבנקאיים מזה עשרות שנים, ומבטחת בנקים מובילים בישראל.​