ביטוח אש מורחב

הפוליסה במקורה העניקה כיסוי בסיסי של נ​זקי אש עקב ברק ואש, מכאן שמה המקורי "פוליסת אש".

כיום הפוליסה הורחבה מאוד ולכן שמה: "אש מורחב".
זו פוליסה על בסיס סיכונים מוגדרים המצוינים באופן מפורש בפוליסה.
 

הסיכונים הנוספים בפוליסת "אש מורחב" כוללים גם:

 • התפוצצות: ההרחבה כוללת נזקי התפוצצות לרכוש המבוטח. בחלק מהפוליסות הכיסוי אינו כולל נזק שנגרם לדוודים, לחוסכים או למיכלים אחרים, למכונות או למכשירים בהם משתמשים בלחץ או לתכולתם כתוצאה מהתפוצצותם. נזק בזדון.
 • נזקי עשן.
 • נזקי נוזלים תאונתיים: עקב התבקעות או עלייה על גדותיהם של מיכלי מים ו/או צינורות , למעט עקב קורוזיה.
 • נזקי התנגשות: עם כלי רכב או בעלי חיים שאינם בבעלות המבוטח.
 • פרעות ושביתות.
 • חפצים הנופלים מכלי טיס.
 • פריצה: גניבת רכוש מתוך בית העסק שבוצעה לאחר חדירה אל תוך המקום המבוטח, ובתנאי שהחדירה או היציאה בוצעו באלימות ובכוח ונותרו סימנים הנראים לעין המעידים על כך.
 • נזקי טבע: סופה, סערה, שיטפון, שלג וברד.
 • נזקי רעידת אדמה, רעש ו/או התפרצות הר געש, לרבות אש שנגרמה כתוצאה מכך.
 • נזקי טרור: בתוספת פרמיה המקנה כיסוי לנזק פיזי הנובע מפעולות טרור, ובניכוי הפיצוי שהתקבל ממס רכוש.  
חשוב לדעת כי ישנם כיסויים נוספים שניתן לכלול בפוליסה תמורת פרמיה נוספת.
 
צוות החתמים המנוסה במחלקה העסקית ב"בטח תורן" יערכו עבורם את הפוליסה הנכונה והמתאימה ביותר לצרכי העסק שלכם, ​לרבות:
 • הרחבת 'שם המבוטח' בפוליסה, לכלול את חברות הבנות ו/או חברות שלובות ו/או בעלי החברה ו/או מנהלי החברה ו/או עובדי החברה – בהתאם לצורך;
 • הוספת כל גוף ו/או אדם ו/או רשות להם התחייב הלקוח בביטוח, בהתאם להסכמים עליהם הוא חתום.
 • בדיקה האם המבנה בו הלקוח מנהל את העסק הנו בבעלות או בשכירות, ועריכת ההתאמות הנדרשות בפוליסה.
 • עריכת התאמות רלבנטיות בפוליסה במידה ויש הסכמי שכירות והסכמי שעבוד.
 • בדיקת חוזים ואישורי ביטוח ועוד...
 
 
 ​​​