עבודות קבלניות

"בטח תורן" מבטחת רבות מהחברות המובילות בישראל בתחום ניהול הנדל"ן והתשתיות.
צוות החתמים המנוסה שלנו, יאתר עבורכם את פתרונות הביטוח האטרקטיביים ביותר הקיימים כיום בשוק הביטוח וזאת הודות לידע ולניסיון העשיר שלנו בתחום.
 

פירוט הכיסויים בפוליסת עבודות קבלניות:

נזק עצמי 
​נזק שיכול להיגרם לרכוש תוך כדי מהלך העבודה כתוצאה מאירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש בתקופת הכיסוי הביטוחי.

נזק לצד שלישי 
אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, אשר נגרם כתוצאה ישירה מביצוע עבודות הפרויקט המבוטח וגרם נזק לצד שלישי ​
​(מוות, פגיעה גופנית, נזק פיזי לרכוש של צד שלישי).

חבות מעבידים
נזק שעלול להיגרם לעובדי הקבלן המבוטח או לעובדים של קבלני משנה. הנזק הינו היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב העבודה בפרויקט המבוטח.

מקובל להרחיב את הפוליסה הסטנדרטית לביטוח עבודות קבלניות בהתאם לצרכי הפרויקט והקבלן .

 

הרחבות אפשריות בביטוח עבודות קבלניות : 

 • נזקי טבע, שיטפונות, ברד, גשם
 • נזקי רעידת אדמה
 • מבני עזר זמניים באתר
 • הוצאות מיוחדות
 • סחורה בהעברה
 • פריצה וגניבה
 • רכוש שעליו עובדים
 • רכוש סמוך
 • מתקנים וציוד קל
 • פינוי הריסות בעקבות מקרה ביטוח
 • נזק ישיר ונזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי
 • הרעדה ​​והחלשת משען
 • תביעות שיבוב מהמוסד לביטוח לאומי
 • פגיעה בכבלים וצינורות תת קרקעיים
 • כלים כבדים שאינם חייבים במסגרת ביטוח חובה

​​