נזקים תוצאתיים ואובדן רווחים

ביטוח נזקים תוצאתיים

הכלל בביטוחי רכוש הוא, שהפוליסות מכסות את הנזק הישיר בלבד ואין כיסוי לנזק תוצאתי למעט אם נקבע אחרת בפוליסה.

אנו ב"בטח תורן" יכולים להרחיב את המערך הביטוחי שלכם, כך שיכסה נזק תוצאתי בהתאם לצורכי העסק.
יש לרכוש כיסוי מתאים בפוליסה, בהתאם לסוג הנזק התוצאתי שמבקשים לכסות, לדוגמא:

  • אובדן שכר דירה
  • הוצאות לשחזור מסמכים
  • קלקול סחורה
  • ביטול מופעים – בפוליסות ייעודיות
  

ביטוח אובדן רווחים

הכיסוי בפוליסת אובדן רווחים מעניק הגנה כלכלית לנזקים התוצאתיים שייגרמו למבוטח עקב הפסקת פעילות העסק, כתוצאה מאירוע המבוטח בפוליסת הרכוש.
פוליסה זו מכסה הפסד בפועל שייגרם למבוטח במשך תקופת השיפוי הנקובה בפוליסה בגין אובדן הרווח הגולמי.


הנזקים המבוטחים בפוליסת אובדן הרווחים

שיפוי בגין אובדן הרווח הגולמי עקב צמצום המחזור ו/או עקב הגדלת הוצאות התפעול, שכר רואה חשבון וכיו"ב.​